Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

31. Điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

Hướng dẫn:

Ta có: S = \(\frac{1}{2}\)a.h

  => h = \(\frac{2S}{a}\)  và a = \(\frac{2S}{h}\)

         V = S.h

=> S = \(\frac{V}{h_{1}}\)   và h= \(\frac{V}{S}\)

Lăng trụ 1 : h = \(\frac{2S}{a}\) = \(\frac{2.6}{3}\) = 4(cm)

V = S.h = 6.4 = 24(cm3 )

Lăng trụ 2: S = \(\frac{V}{h_{1}}\) = \(\frac{49}{7}\) = 7(cm2)

h = \(\frac{2S}{a}\) = \(\frac{2.7}{5}\) = \(\frac{14}{5}\)(cm)

Lăng trụ 3: Ta có 0,045l = 0,045dm3 = 45(cm3)

h= \(\frac{V}{S}\) =  \(\frac{45}{15}\) = 3(cm)

a = \(\frac{2S}{h}\) = \(\frac{2.15}{3}\) = 10 (cm)

Điền vào bảng, ta được kết quả sau: