Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 30. Trên cùng một nửa mặt phẳng chứa bờ Ox, vẽ tia Ot .....

Bài 30. Trên cùng một nửa mặt phẳng chứa bờ Ox, vẽ tia Ot sao cho góc   \(\widehat{xOt}\)=250 , \(\widehat{xOy}\)= 500.

a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không?

b) So sánh góc tOy và góc xOt.

c )  Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

Giải:

a) Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy (1) vì các tia Ot,Oy cùng thuộc nửa

mặt phẳng bờ chứa Ox và  \(\widehat{xOt}\) <\(\widehat{xOy}\)

b) Tia Ot nằm giữa hai tia Ox,Oy nên:

 \(\widehat{xOt}\) +\(\widehat{yOt}\)= \(\widehat{xOy}\)                 

do đó

      250+ \(\widehat{tOy}\)=  500

suy ra  \(\widehat{tOy}\) = 500- 25=250  vậy \(\widehat{xOt}\) =  \(\widehat{tOy}\)  (2)

c) từ (1) và (2) suy ra Ot là tia phân giác của góc  xOy.