Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110m và 90,2m.

Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110m và 90,2m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Bài giải:

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là (110+90,2) : 2 = 100, 1 (m).

Diện tích của thửa ruộng hình thang là: \(\frac{(110+90,2).100,1}{2}\) = 10000,01 (m2)