Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Toạ độ của tâm hình bình hành OADB là:

Trong không gian Oxyz cho ba vectơ

\(\overrightarrow a  = ( - 1;1;0)\), \(\overrightarrow b  = (1;1;0)\) và \(\overrightarrow c  = (1;1;1)\)

Cho hình bình hành OADB có \(\overrightarrow {OA} \) = \(\overrightarrow a \), \(\overrightarrow {OB}  = \overrightarrow b \) (O là gốc toạ độ). Toạ độ của tâm hình bình hành OADB là:

(A) (0 ; 1 ; 0)                                      (B) (1 ; 0 ; 0)

(C) (1 ; 0 ; 1)                                      (D) (1 ; 1 ; 0).

Giải

Chọn (A) (0 ; 1 ; 0).