Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài số 3 sách toán lớp 11 trang 92: Viết 5 số hạng đầu của dãy số, dự đoán công thức tổng quát.

Bài 3. Dãy số ucho bởi: u1 = 3; un+1 = \( \sqrt{1+u^{2}_{n}}\), n ≥ 1.

a) Viết năm số hạng đầu của dãy số.

b) Dự đoán công thức số hạng tổng quát và chứng minh côngt hức đó bằng phương pháp quy nạp

Hướng dẫn giải:

a) Năm số hạng đầu của dãy số là 3, √10, √11, √12, √13.

b) Ta có:  u1 = 3 = √9 = √(1 + 8)

                 u2 = √10 = √(2 + 8)

                 u3 = √11 = √(3 + 8)

                 u4 = √12 = √(4 + 8)

                   ...........

Từ trên ta dự đoán un = √(n + 8), với n ε  N*                                             (1)

Chứng minh công thức (1) bằng phương pháp quy nạp:

- Với n = 1, rõ ràng công thức (1) là đúng.

- Giả sử (1) đúng với n = k ≥ 1, tức là có  uk = √(k + 8) với k ≥ 1.

Theo công thức dãy số, ta có:

                     uk+1 =  \( \sqrt{1+u^{2}_{k}}=\sqrt{1+(\sqrt{k+8})^{2}}=\sqrt{(k+1)+8}\).

Như vậy công thức (1) đúng với n = k + 1.

Vậy công thức (1) được chứng minh.