Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Viết các phương trình hoá học biểu diễn chuyển đổi hoá học sau:

Bài 3. Viết các phương trình hoá học biểu diễn chuyển đổi hoá học sau:

C —> CO2 —> CaCO3 —> CO2

Lời giải:

(1)  С + O2 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) CO2

(2) CO2 + CaO \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) CaCO3

(3) CaCO3 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) CaO + CO2