Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Oxi hoá hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ A

Bài 3. Oxi hoá hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ A thu được 0,672 lít CO2 (đktc) và 0,72 gam H2O. Tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong phân tử chất A. 

Lời giải:

mC = \( \frac{0,672}{22,4}\) x 12 = 0,360 (g); mH = \( \frac{0,72}{18}\) x 2 = 0,08 (g)

mO = 0,6 - (0,36 + 0,08) = 0,16 (g).

%mC = \( \frac{0,36}{0,6}\) x 100% = 60,0%;

%mH = \( \frac{0,08}{0,6}\) x 100% = 13,3%;

%mO = 100% - (%C + %H) = 26,7%.