Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Cho phản ứng

Bài 3. Cho phản ứng : M2Ox + HN03 —> M(NO3)3 + ...

Khi x có giá trị là bao nhiêu thì phản ứng trên không  thuộc   loại

phản ứng oxi hoá - khử ?

A. X = 1    B.     x = 2      C.x = 1hoặcx = 2             D. x = 3

Chọn đáp án đúng.

TRẢ LỜI:    D đúng.