Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Cho các phản ứng sau :

Bài 3. Cho các phản ứng sau :

A. Al4C3 + 12H2O —>  4Al(OH)3 + 3CH4

B. 2Na + 2H2O —> 2NaOH + H2

C. NaH + H2O —> NaOH + H2

D. 2F2 + 2H2O —> 4HF + O2

Phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hoá - khử ?

TRẢ LỜI :    A đúng.