Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

3. Lập phương trình đường tròn đi qua ba điểm

3.  Lập phương trình đường tròn đi qua ba điểm:

 a) A(1; 2); B(5; 2); C(1; -3)

b) M(-2; 4); N(5; 5); P(6; -2)

Hướng dẫn:

a) Sử dụng phương trình đường tròn :  x2 - y2 - ax – 2by +c = 0 

Đường tròn đi qua điểm A(1; 2):

12 + 22 – 2a -4b + c = 0   <=>   2a + 4b – c = 5

Đường tròn đi qua điểm B(5; 2):

52 + 22 – 10a -4b + c = 0   <=>    10a + 4b – c = 29

Đường tròn đi qua điểm C(1; -3):

12 + (-3)2 – 2a + 6b + c = 0   <=>    2a - 6b – c = 10

Để tìm a, b, c ta giải hệ: \(\left\{\begin{matrix} 2a + 4b- c = 5 (1) & & \\ 10a +4b - c= 29 (2) & & \\ 2a- 6b -c =10 (3) & & \end{matrix}\right.\)

Lấy (2) trừ cho (1) ta được phương trình: 8a = 24    => a = 3

Lấy (3) trừ cho (1) ta được phương trình: -10b = 5   => b = - 0,5

Thế a = 3 ; b = -0.5 vào (1) ta tính được c = -1 

Ta được phương trình đường tròn đi qua ba điểm A, B, C là :

x2 + y2 - 6x + y - 1 = 0

Chú ý:

 Tâm I(x; y) của đường tròn đi qua ba điểm A, B, C là điểm cách đều ba điểm ấy, hay

IA = IB = IC   =>  IA2 = IB2 = IC2

Từ đây suy ra x, y là nghiệm của hệ:

\(\left\{\begin{matrix} (x -1)^{2}+(y -2)^{2}= (x-5)^{2}+(y-2)^{2} & \\ (x-1)^{2}+(y-1)^{2}= (x-1)^{2}+(y+3)^{2} & \end{matrix}\right.\)

<=> I(3; \(\frac{1}{2}\) )

Từ đây ta tìm được R và viết được phương trình đường tròn.

b) Ta tính được I(2; 1), R= 5

Phương trình đường tròn đi qua ba điểm M(-2; 4); N(5; 5); P(6; -2) là:

(x - 2)2 + (y – 1)2  = 25     <=>     x2 - y2 - 4x – 2y - 20 = 0