Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

So sánh các số hữu tỉ

 So sánh các số hữu tỉ:

a)\(x = \frac{2}{-7}\)  và \(y = \frac{-3}{11}\)

b) \(x = \frac{-213}{300}\)  và  \(y = \frac{18}{-25}\)

c) x = -0,75 và \(y = \frac{-3}{4}\)

Lời giải:                 

a)\(x = \frac{2}{-7} = \frac{-22}{77}; y = \frac{-3}{11} = \frac{-21}{77}\)

Vì -22 < -21 và 77> 0 nên x <y

b)\(y = \frac{18}{-25} = \frac{18(-12)}{-25(-12)} = \frac{-216}{300}; x = \frac{-213}{300}\)

Vì -216 < -213 và 300 > 0 nên y < x

c)\(x = -0,75 = \frac{-75}{100} = \frac{-3}{4}; y = \frac{-3}{4}\)

Vậy x=y