Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một lớp học sinh có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ

Một lớp học sinh có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học của lớp đó?

Tóm tắt: Cả lớp: 25 học sinh

              Nữ: 13 học sinh

              13: 25 =….%

Hướng dẫn giải:

Tỉ số phần trăm của số nữ và số học sinh của lớp là:

            13: 25 = 0,52 = 52%

                                     Đáp số: 52%