Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một vườn cây có 1000 cây

Một vườn cây có 1000 cây, trong đó có 540 cây lấy gỗ và còn lại là cây ăn quả.

a)     Hỏi số cây lấy gỗ chiếm bao nhiêu phần trăm số cây trong vườn?

b)    Tỉ số phần trăm giữa số cây ăn quả và số cây trong vườn là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

a)     Tỉ số phần trăm của số cây lấy gỗ và số cây trong vườn là:

 \(\frac{540}{1000}\) = \(\frac{54}{100}\) = 54%

b)    Tỉ số phần trăm giữa số cây ăn quả và số cây trong vườn là:

 100 % - 54% = 46%