Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm số dư của phép chia

Tìm số dư của phép chia, nếu chỉ đến hai chữ số ở phần thập phân của thương:

a)     6,251 : 7                 b) 33,14 : 58;                      c) 375,23 : 69.

Hướng dẫn giải:

                                              

a)     Số dư: 0,21                b)    Số dư: 0,08                       c)     Số dư: 0,56