Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

May một bộ quần áo hết 2,8m vải.

May một bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi 429,5m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộquần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:  2,8m:     1 bộ

              429,5m: ....bộ?    (thừa:...m?)

Ta có: 

            429,5 : 2,8 = 153 (dư 1,1)

Vậy cửa hàng may được 153 bộ quần áo và còn thừa 1,1m vải

Đáp số: 153 bộ quần áo; dư 1,1m vải.