Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính khử của cacbon thể hiện

Tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?

A. 2C + Ca →  CaC2

B. C + 2H2 →  CH4

C. C + CO2 →  2CO

D. 3C + 4Al → Al4C3

Hướng dẫn giải:

Chọn C