Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Phân số nào lớn hơn?

Bài 3. Phân số nào lớn hơn?

a) \( \frac{3}{4}\) và \( \frac{5}{7}\);                  b) \( \frac{2}{7}\) và \( \frac{4}{9}\);                    c) \( \frac{5}{8}\) và \( \frac{8}{5}\).

Bài giải:

a) \( \frac{3}{4}\) \( > \frac{5}{7}\);                   b) \( \frac{2}{7}\) \( < \frac{4}{9}\);                     c) \( \frac{5}{8}\) \( <\frac{8}{5}\)