Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Rút gọn biểu thức:

Bài 3. Rút gọn biểu thức:

a) log36. log89. log62;

b) logab2+ \(log_{a^{2}}b^{4}\).

Hướng dẫn giải:

a) Từ công thức đổi cơ số suy ra ∀a,b,c > 0 (a,b ≠ 1), logab. logbc = logac.

Do đó log36. log89. log62 = ( log36. Log62).\(log_{2^{3}}3^{2}\) = log32. \(\frac{2}{3}\) log23 = \(\frac{2}{3}\).

b) logab2+ \(log_{a^{2}}b^{4}\) = logab2 + logab=2logab2 = 4 loga|b|.