Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Em hãy tính số mol, thể tích khí, thể tích của hỗn hợp khí ở đktc.

Bài 3. Hãy tính:

a) Số mol của: 28 g Fe; 64 g Cu; 5,4 g Al

b) Thể tích khí (đktc) của: 0,175 mol CO2; 1,25 mol H2; 3 mol N2

c) Số mol và thể tích của hỗn hợp khí (đktc) gồm có: 0,44 g CO2; 0,04 g H2; 0,56 g N2

Bài giải:

a) 

nFe = \(\frac{28}{56}\) = 0,5 mol

nCu = \(\frac{64}{64}\) = 1 mol

nAl = \(\frac{5,4}{27}\) = 0,2 mol

b) Thể tích khí ở đktc:

\(V_{CO_{2}}\) = 22,4 . 0,175 = 3,92 lít

\(V_{H_{2}}\) = 22,4 . 1,25 = 28 lít

\(V_{N_{2}}\) = 22,4 . 3 = 67,2 lít

c) Số mol và thể tích của hỗn hợp:

\(n_{CO_{2}}\) = \(\frac{0,44}{44}\) = 0,01 mol;         \(V_{CO_{2}}\) = 22,4 . 0,01 = 0,224 lít

\(n_{H_{2}}\) = \(\frac{0,04}{2}\) = 0,02 mol;             \(V_{H_{2}}\) = 22,4 . 0,2 = 0,448 lít;

\(n_{N_{2}}\) = \(\frac{0,56}{28}\) = 0,02 mol;             \(V_{N_{2}}\) = 22,4 . 0,02 = 0,448 lít.

Vậy số mol của hỗn hợp là:

nhh = 0,01 + 0,02 + 0,02 = 0,05 mol

Thể tích hỗn hợp là:

Vhh = 0,224 + 0,448 + 0,448 = 1,12 lít

Hoặc Vhh = 0,05 . 22,4 = 1,12 lít