Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Xác định giá trị trung bình theo thời gian của:

3. Xác định giá trị trung bình theo thời gian của:

a) 2sin100πt;                     b) 2cos100πt;

c) 2sin(100πt + \(\frac{\Pi }{6}\));            d) 4sin2100πt;

e) 3cos(100πt - \(\frac{\Pi }{3}\)).

Bài giải:

Nhận xét: các hàm sin, cosin là các hàm điều hòa, nên giá trị trung bình theo thời gian của các hàm này đều bằng 0.

a) 0;                   b) 0;              c) 0;

d) 4sin2100πt = 4(\(\frac{1 - cos200\Pi t}{2}\)) = 2 - 2cos200πt

Vậy \(\overline{4sin^{2}100\Pi t}\) = \(\overline{2 - 2cos200\Pi t}\) = 2 - \(\overline{2cos200\Pi t}\) = 2

e) 0.