Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một kho gạo có 537,25 tấn gạo

Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta đã lấy ra \(\frac{1}{10}\) số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?

Hướng dẫn giải:

Cách 1: Số gạo đã lấy ra là:

537,25 : 10 = 53,725 (tấn)

Số gạo còn lại trong kho là:

537,25 - 53,725 = 483,525 (tấn)

Cách 2: Phân số chỉ số gạo còn lại là:

1 - \(\frac{1}{10}\) = \(\frac{9}{10}\) (số gạo lúc đầu)

Số tấn gạo còn lại là:

(537,25 x 9 ) : 10 = 483,525 (tấn)

Đáp số: 483,525 (tấn)