Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Một kho gạo có 537,25 tấn gạo

Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta đã lấy ra \(\frac{1}{10}\) số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?

Hướng dẫn giải:

Cách 1: Số gạo đã lấy ra là:

537,25 : 10 = 53,725 (tấn)

Số gạo còn lại trong kho là:

537,25 - 53,725 = 483,525 (tấn)

Cách 2: Phân số chỉ số gạo còn lại là:

1 - \(\frac{1}{10}\) = \(\frac{9}{10}\) (số gạo lúc đầu)

Số tấn gạo còn lại là:

(537,25 x 9 ) : 10 = 483,525 (tấn)

Đáp số: 483,525 (tấn)