Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

M và N là hai vật giống hệt nhau ..

3. M và N là hai vật giống hệt nhau được thả vào hai chất lỏng khác nhau có trọng lượng riêng d1 và d2
a) So sánh lưc đẩy Ác – si – mét tác dụng lên M và N.

b) Trọng lượng riêng của chất lỏng nào lớn hơn?

Hướng dẫn giải:

a) Hai vật M và N đứng cân bằng trong chất lỏng 1 và 2 (hình 18.1), tác dụng lên vật M có trọng lượng pM, lực đẩy Ác- si – mét FAM; lên vật N có pN, pM. các cặp lực này cân bằng nên pM  = FAM, pN  = FAN  -> FAM  = FAN 

b) Vì phần thể tích của vật M ngập trong chất lỏng 1 nhiều hơn phần thể tích của vật N ngập trong chất lỏng 2 nên  V1M > V2N.

Mà FAM = V1M. d1 và FAN = V2N . dvới FAM = FAN

Suy ra: d> d2

Vậy chất lỏng dcó trọng lượng riêng lớn hơn chất lỏng d1