Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

a) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

0,12 x 400;                      4,7 x 5,5 - 4,7 x 4,5.

b) Tính nhẩm kết quả tìm x:

5,4 x x = 5,4                         9,8 x x = 6,2 x 9,8

Hướng dẫn giải:

a) 0,12 x 400 = 0,12 x 100 x 4 = 12 x 4 = 48

4,7 x 5,5 - 4,7 x 4,5 = 4,7 x (5,5 - 4,5) = 4,1 x 1 = 4,7

b) x = 1 (vì 5,4 x 1 = 5,4 )

x = 6,2 (hai tích bằng nhau đã có một thừa số bằng nhau thì thừa số còn lại cũng bằng nhau).