Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trương Định đã làm gì để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân ?

Trương Định đã làm gì để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân ?

Trả lời:

Cảm kích trước niềm tin yêu của nghĩa quân và dân chúng. Trương Định đã ở lại cùng nhân dân chống giặc.

“Đại nguyên soái” Trương Định đã phất cao cờ “Bình Tây”, chỉ huy hàng nghìn nghĩa quân hoạt động chống thực dân Pháp.