Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hợp lực...

3. Hợp lực  \(\vec{F}\) của hai  lực đồng quy \(\vec{F_{1}} , \vec{F_{2}}\)  có độ lớn phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Hướng dẫn:

\(\vec{F}\)=\(\vec{F}\)1+\(\vec{F}\)2

 \(F=\sqrt{{F_{1}}^{2}+{F_{2}}^{2}+2F_{1}.F_{2}cos\alpha}\)     

=> \(\vec{F}\) phụ thuộc phương chiều , độ lớn của \(\vec{F}\)1+\(\vec{F}\)2