Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một người đi xe đạp, trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8 km,

Một người đi xe đạp, trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8 km, trong 4 giờ tiếp theo mỗi giờ đi được 9,52k,. Hỏi người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải:

Trong 3 giờ đầu người đó đi được:

        10,8 x 3 = 34,4 (km)

Trong 4 giờ tiếp người đó đi được:

       9,52 x 4 = 38,08 (km)

Người đó đã đi được tất cả:

32,4 + 38,08 = 70,48 (km)

Đáp số: 70,48 (km)