Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Các giá trị tương ứng của V và m được cho trong bảng sau:

Bài 3. Các giá trị tương ứng của V và m được cho trong bảng sau:

V

1

2

3

4

5

m

7,8

15,6

23,4

31,2

39

 \( \frac{m}{V}\)

 

 

 

 

 

a) Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng trên.

b) Hai đại lượng m và V có tỉ lệ thuận với nhau không? Vì sao?

Hướng dẫn giải:

a) Các ô trống trong bảng đều có cùng một giá trị là 7,8 vì 

\( \frac{m}{V}= \frac{7,8}{1}= \frac{15,6}{2}= \frac{23,4}{3}= \frac{31,2}{4}= \frac{39}{5} = 7,8\)

b) Vì \( \frac{m}{V}\) = 7,8 nên m= 7,8 V.

Vậy hai địa lượng m và V tỉ lệ thuận với nhau.