Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

3,6 + 5,8 ....8,9

 3,6 + 5,8 ....8,9                   5,7+ 8,8......14,5

             7,56...4,2 + 3,4                   0,5 .......0,08 + 0,4

Hướng dẫn giải:

3,6 + 5,8 = 9,4 > 8,9;

7,56 < 4,2 + 3,4 = 7,6;

5,7+ 8,8 = 14,5;

0,5 > 0,08 + 0,4 = 0,48