Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:

a) 12,7 + 5,89 +1,3;

b) 38,6 + 20,09 + 7,91;

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2;

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55

Hướng dẫn giải:

a) ....= 12,7 + 1,3 + 5,89

        = 14+ 5,89

         = 19,89

b) .......= 38,6 + (2,09 + 7,91)

           = 38,6 + 10

           = 48,6

c)......= (5,75 + 4,25) + (7,8 + 1,2)

          = 10 + 9

          = 19

d) .....= (7,34 + 2,66) + (0,45+0,55)

         = 10 + 1

         = 11