Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X

3. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 16, nguyên tố X thuộc

A. chu kì 3, nhóm IVA.                      C. chu kì 3, nhóm VIA.

B. chu kì 4, nhóm VIA.                      D. chu kì 4, nhóm IIIA.

Chọn đáp án đúng.

Bài giải:

C đúng.