Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn ?

3. Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn ?

a) Hóa trị cao nhất với oxi.                 d) Số lớp electron.

b) Nguyên tử khối.                            e) Số electron trong nguyên tử.

c) Số electron lớp ngoài cùng.

Bài giải:

Những tính chất sau đây biến đổi tuần hoàn.

a) Hóa trị cao nhất với oxi.          c) Số electron lớp ngoài cùng.

a