Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là ki- lô-mét:

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là ki- lô-mét:

a) 3km 245m;    b) 5km 34m;   c) 307 m

Hướng dẫn giải:

a) ...= 3,245km

b) ...= 5,034km

c)....= 0,307km