Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một người làm vườn đã dùng 500 g...

3. Một người làm vườn đã dùng 500 g (NH4)2SO4 để bón rau.

a) Nguyên tố dinh dưỡng nào có trong loại phân bón này?

b) Tính thành phần phần trăm của nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón.

c) Tính khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho ruộng rau.

Lời giải.

a) Nguyên tố dinh dưỡng cho cây trồng trong phân bón (NH4)2SO4 là nitơ.

b) M(NH4)2SO4 = 132 g; mN = 2x14 = 28 g.

%N = \(\frac{28}{132}\)x100% = 21,2 %

c) mN = 500x\(\frac{21,21}{100}\) = 106,05 g.