Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết các số thập phân sau thành hỗn số có chứa phân số thập phân (theo mẫu):

Viết các số thập phân  sau thành hỗn số có chứa phân số thập phân (theo mẫu):

3,5;       6,33;     18,05;       217,908.

Hướng dẫn giải:

6, 33 = \(6\tfrac{33}{100}\);

18,05 = \(18\tfrac{5}{100}\);

217,908 = \(217\tfrac{908}{1000}\).