Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Cho ba đa thức.

Bài 3. Cho ba đa thức : x2 – 4x, x2 + 4, x2 + 4x. Hãy chọn đa thức thích hợp trong ba đa thức đó rồi điền vào chỗ trống trong đẳng thức dưới đây:

                            \( \frac{...}{x^{2}- 16}= \frac{x}{x - 4}\)

Hướng dẫn giải:

Ta có: (…)(x – 4) = x(x2 – 16) = x(x - 4)(x + 4) = (x2 + 4x)(x -4)

Vậy phải điền vào chỗ trống đa thức x(x + 4) hay x2 + 4x.