Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn tâm I(3;-2), bán kính 3. a) Viết phương trình của đường tròn đó. b) Viết phương trình ảnh của đường tròn (I;3) qua phép tịnh tiến theo vectơ v = (-2;1. c) Viết phương trình ảnh của đường tròn (I;3) qua phép đối xứng qua trục Ox. d) Viết phương trình ảnh của đường tròn (I;3) qua phép đối xứng qua gốc tọa độ

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn tâm I(3;-2), bán kính 3

a) Viết phương trình của đường tròn đó

b) Viết phương trình ảnh của đường tròn (I;3) qua phép tịnh tiến theo vectơ v = (-2;1)

c) Viết phương trình ảnh của đường tròn (I;3) qua phép đối xứng qua trục Ox

d) Viết phương trình ảnh của đường tròn (I;3) qua phép đối xứng qua gốc tọa độ

Lời giải:

Gọi I' là ảnh của I qua phép biến hình nói trên

a) Phương trình của đường tròn (I;3) là (\((x-3)^{2}\) + \((y+2)^{2}\) = 9

b) \({T_{\overrightarrow{v}}}^{}\) (I) = I' (1;-1), phương trình đường tròn ảnh : \((x-1)^{2}+(y+1)^{2}=9\)

c) \({D_{Ox}}^{}\) (I) = I'(3;2), phương trình đường tròn ảnh: \((x-3)^{2}+(y-2)^{2}=9\)

d) \({D_{O}}^{}\)(I) = I'( -3;2), phương trình đường tròn ảnh: \((x+3)^{2}+(y-2)^{2}=9\)