Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Giải các phương trình sau:

Bài tập :

Bài 3. Giải các phương trình sau:

         a) cos (x - 1) =  ;                                          b) cos 3x = cos 120 ;

         c)  ;                         d)  .

Đáp án :

Bài 3. a) cos (x - 1) =  ⇔ x - 1 = ±arccos + k2π

                                   ⇔ x = 1 ±arccos + k2π , (k ∈ Z).

         b) cos 3x = cos 12⇔ 3x = ±12+ k360⇔ x = ±4+ k120, (k ∈ Z).

         c) Vì  = cos nên  ⇔ cos() = cos ⇔  = ± + k2π ⇔ 

    

         d) Sử dụng công thức hạ bậc  (suy ra trực tiếp từ công thức nhan đôi) ta có

          ⇔  ⇔  

         ⇔  ⇔