Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho những ví dụ cụ thể để thấy rõ vai trò của thị trường đối với tình hình sản xuất

3. Cho những ví dụ cụ thể để thấy rõ vai trò của thị trường đối với tình hình sản xuất một số nông sản ở địa phương em.

Trả lời.

Học sinh tự trả lời.