Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Tìm tọa độ của các vec tơ sau:

Bài 3. Tìm tọa độ của các vec tơ sau:

a) \(\overrightarrow{a}\) = 2\(\overrightarrow{i}\);                                    b) \(\overrightarrow{b}\) = -3 \(\overrightarrow{j}\)

c) \(\overrightarrow{c}\) = 3\(\overrightarrow{i}\) - 4\(\overrightarrow{j}\)                           d) \(\overrightarrow{d}\) = 0,2\(\overrightarrow{i}\) +  √3\(\overrightarrow{j}\)

Hướng dẫn giải:

a) Ta có    \(\overrightarrow{a}\) = 2\(\overrightarrow{i}\) = 2\(\overrightarrow{i}\) + 0\(\overrightarrow{j}\)  suy ra \(\overrightarrow{a}\) = (2;0)

b) \(\overrightarrow{b}\) = (0; -3)

c) \(\overrightarrow{c}\) = (3; -4)

 d) \(\overrightarrow{d}\) = (0,2; -  √ 3)