Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a) 4km 37m = ... m                       b) 354dm = ... m ... dm
    8m 12cm = ... cm                           3040m = ... km ... m
Giải
a) 4km 37m = 4037m                          b)  354dm = 35m 4dm
    8m 12cm = 812cm                                3040m = 3km 40m.