Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy cho biết màu của phenolphtalein trong dung dịch này.

Bài 3. Một dung dịch có pH = 9,0. Tính nồng độ mol của các ion H+ và OH- trong dung dịch. Hãy cho biết màu của phenolphtalein trong dung dịch này.

Hướng dẫn giải:

pH = 9,0 thì [H+] = 1,0. 10-9 M và [OH- ] = 1,0.10-5M.

Môi trường kiểm. Trong dung dịch kiềm thì phenolphtalein có màu hồng.