Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là :

Bài 3. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là :

A. 2 ;      B. 5 ;      C.9;       D.11.

TRẢ LỜI :     B đúng.

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9, suy ra flo có 9 electron phân bố vào các phân lớp như sau : ls2 2s2 2p6. Vậy flo có 5 electron ở mức năng lượng cao nhất.

a