Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

3. Trên một số sao người ta tìm thấy các hạt nhân cacbon có vai trò xuất phát điểm

3. Trên một số sao người ta tìm thấy các hạt nhân cacbon có vai trò xuất phát điểm của một chuỗi phản ứng tổng hợp (được gọi là chi trình CNO). Hãy hoàn chỉnh các phản ứng đó.

1. \( _{6}^{12}\textrm{C}\) + ? → \( _{7}^{13}\textrm{N}\)

2. \( _{7}^{13}\textrm{N}\) → \( _{6}^{13}\textrm{C}\) + ?

3. \( _{6}^{13}\textrm{C}\) + ? → \( _{7}^{14}\textrm{N}\)

4. \( _{7}^{14}\textrm{N}\) + ? → \( _{8}^{15}\textrm{O}\)

5. \( _{8}^{15}\textrm{O}\) → \( _{7}^{15}\textrm{N}\) + ?

6. \( _{7}^{15}\textrm{N}\) + \( _{1}^{1}\textrm{H}\) → \( _{6}^{12}\textrm{C}\) + ?

Trả lời:

1. \( _{6}^{12}\textrm{C}\) + \( _{1}^{1}\textrm{H}\) → \( _{7}^{13}\textrm{N}\)

2. \( _{7}^{13}\textrm{N}\) → \( _{6}^{13}\textrm{C}\) + \( _{1}^{0}\textrm{e}\)

3. \( _{6}^{13}\textrm{C}\) + \( _{1}^{1}\textrm{H}\) → \( _{7}^{14}\textrm{N}\)

4. \( _{7}^{14}\textrm{N}\) + \( _{1}^{1}\textrm{H}\) → \( _{8}^{15}\textrm{O}\)

5. \( _{8}^{15}\textrm{O}\) → \( _{7}^{15}\textrm{N}\) + \( _{1}^{0}\textrm{e}\)

6. \( _{7}^{15}\textrm{N}\) + \( _{1}^{1}\textrm{H}\) → \( _{6}^{12}\textrm{C}\) + \( _{2}^{4}\textrm{He}\)