Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa hoc:

3. Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa hoc:

Metan-> metyl clorua-> methanol-> metanal -> axit fomic

Hướng dẫn giải: