Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt chỉ ý gì ?

3. a) Cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt chỉ ý gì ?

   b) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hóa học để diễn đạt ý các ý sau : ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, bốn nguyên tử natri.

Hướng dẫn.

a. Các cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt cho ta biết có hai nguyên tử cacbon, 5 nguyên tử oxi và 3 nguyên tử canxi.

b) +Ba nguyên tử nitơ : 3 N

+Bảy nguyên tử canxi : 7 Ca

+Bốn nguyên tử natri : 4 Na.