Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

3. Chọn câu đúng.

3. Chọn câu đúng.

Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là 

A. động năng của các nơtron phát ra.

B. động năng các mảnh.

C. năng lượng tỏa ra do phóng xạ cảu các mảnh.

D. năng lượng prôtôn  của tia ɣ.

Trả lời:

B. Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là động năng các mảnh (xem mục B.2).