Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết công thức xác định quy luật phụ thuộc nhiệt độ của thể tích vật rắn?

Viết công thức xác định quy luật phụ thuộc nhiệt độ của thể tích vật rắn?

Hướng dẫn giải:

Độ nở khối của vật rắn tỉ lệ với độ tăng nhiệt độ Δt và thể tích ban đầu Vcủa vật đó

ΔV = V - V0 = βV0Δt

trong đó β gọi là hệ số nở khối với β ≈ 3α, đơn vị 1/K hay K-1..