Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Trên đường thẳng chứa cạnh BC của tam giác ABC lấy một điểm M

Bài 3. Trên đường thẳng chứa cạnh BC của tam giác ABC lấy một điểm M sao cho  = 3. Hãy phân tích vectơ   theo hai vectơ  .

Hướng dẫn giải:

Trước hết ta có 

 = 3    =>  = 3 ( +)

                             =>  = 3 + 3

                             => -  = 3 

                             =>    = 

mà  -  nên  =  ()

Theo quy tắc 3 điểm, ta có

 =  +    =>  =  + - 

=>  = -   +  hay  = -  +