Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trên hình bên, hãy tính diện tích.

Trên hình bên, hãy tính diện tích:

a) Hình vuông ABCD.

b) Phần đã tô màu của hình tròn.

Bài giải:

a)Diện tích hình vuông ABCD bằng 4 lần diện tích tam giác BOC. Tam giác BOC là tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 4cm và 4cm.

Diện tích tam giác vuông BPC là: \({{4 \times 4} \over 2} = 8\) (cm2)

Diện tích hình vuông ABCD là: 8 x 4 = 32 ( cm2)

b) Diện tích phần tô màu của hình tròn bằng diện tích hình tròn đó có bán kính là 4cm trừ đi diện tích hình vuông ABCD.

Diện tích hình tròn là: 4 x 4 x 3,14 = 50,24 ( cm2)

Diện tích phần tô màu của hình tròn là:

50,24 - 32 = 18,24 ( cm2)

Đáp số: a) 32 cm2 ; b) 18,24 cm2