Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết biểu thức của sự nở đẳng áp của chất khí

3. Viết biểu thức của sự nở đẳng áp của chất khí.

Bài giải.

Trong quá trình đẳng áp của 1 lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối

 \({p_1} = {p_2} \Rightarrow {{{V_1}} \over {{T_1}}} = {{{V_2}} \over {{T_2}}}\)